1. Provozovatel – prodávající:

Helma 365, s.r.o.
se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1,
provozovna Nademlejnská 600/1, 190 00 Praha 9,
identifikační číslo: 27111083
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 97046
www.stil.cz , e-mail: stil@helma365.eu, tel: +420 284 842 186
 
 
2. Uzavření smlouvy
 
Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky a dále platnou cenu objednaného zboží včetně DPH.
 
Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky, kterou vám obratem potvrdíme. Použití § 1732 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, se vylučuje.
Pro vkládání zboží do košíku a odeslání objednávky se řiďte dle pokynů na obrazovce.
 
V případě jakýchkoliv potíží s nákupem nás neváhejte kontaktovat.
 
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady kupní ceny. Takový úkon je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V takovém případě se obchodní podmínky řídí všeobecnými obchodními podmínkami, uloženými na této adrese: https://eshop.helma365.eu/obchodni-podminky.


3. Termín dodání a doprava
 
Zboží bude dodáno na vámi zadanou adresu jednou nabídnutých z přepravních služeb, kterou si zvolíte. Přepravné (cena za poštovní zásilku, cena za dobírku a cena za balné) účtujeme při odběru do 1400,- Kč  a jeho cena závisí na výběru kupujícího dle možností, které nabízíme na našem webu. U objednávky nad 1400,- Kč je přepravné zdarma.
V případě, že objednané zboží není na skladě, budeme vás o tomto informovat. 

4. Způsob platby:

Dobírkou nebo platební kartou.
 
Prodávající je výlučným majitelem zboží až do doby úplného zaplacení všech pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu ze strany kupujícího.

5. Daňový doklad

Na základě expedice objednaného zboží bude zákazníkovi okamžitě vystaven elektronický daňový doklad a odeslán na zadanou mailovou adresu jako příloha mailu. Tento doklad slouží jako náhrada za tištěnou verzi vydané faktury.

 
6. Reklamace vad zboží
 
Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Reklamaci musí kupující učinit u prodávajícího písemně a odeslat elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 1. těchto Obchodních podmínek do 3 dnů od převzetí zboží. 
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): 

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • odstranění vady opravou věci;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití, včetně nesprávného uskladnění zboží.
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady-nedostatku a měl by uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího není ze zákona možná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání - doručení vadného zboží prodávajícímu v případě, že kupující požaduje výměnu zboží za bezvadné. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada jím účelně vynaložených nákladů.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii dokladu o zaplacení a  dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Přijetí reklamace vám bude potvrzeno na e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci do 3 dnů.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
V ostatním se práva kupujícího z vadného plněná řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ledaže kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti.

7. Reklamace služeb dopravní služby či pošty
 
Naše zboží k vám putuje prostřednictvím dopravců – našich smluvních partnerů, které jsme pro vás vybírali s ohledem nejen na cenu, ale i na kvalitu služeb. Přesto se může stát, že k vám přijde zásilka poškozená. Řiďte se, prosím, následujícími pokyny:

  1. Zásilku si prosím vždy prohlédněte před dopravcem.
  2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený, atp.) nejdříve důkladně zkontrolujte celou zásilku, a pokud si nebudete jisti, že objednané zboží je v naprostém pořádku, ihned na místě proveďte zápis do přepravního listu dopravce, kde popište vadu zásilky, a zboží nepřebírejte.

V případě problému s dopravní službou nás neprodleně kontaktujte prostřednictvím elektronické pošty na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 1. těchto Obchodních podmínek. Do předmětu uveďte „Stížnost na přepravu“, popište problém, uveďte kontakt na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup. 


8. Odstoupení od smlouvy

 
Pokud zjistíte, že vám objednané zboží nevyhovuje, můžete od kupní smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu, ve lhůtě 14 kalendářních dnů.
Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít náš formuláři odstoupení od smlouvy a odeslat jej nejpozději v poslední den 14denní lhůty elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 1. těchto Obchodních podmínek. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů, je kupující povinen vrátit prodávajícímu objednané zboží. Náklady na odeslání zboží zpět prodávajícímu nese kupující.
Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, může být i použité, avšak kupující je povinen nahradit prodávajícímu snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Vracené zboží, prosíme, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy a uveďte zboží do původního stavu (očistěte, zkompletujte, atd.), předejdete tím možnému ponížení vrácené částky.
 
Zaplacenou kupní cenu včetně zaplacených nákladů na dodání zboží poníženou o nárok prodávajícího z titulu snížení hodnoty zboží podle předcházejícího odstavce vám vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).
 
Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující, který není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (v objednávce a na nákupním dokladu je uvedeno jeho IČ).
Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.

9. Jak dodržujeme vaše soukromí

 
Soukromí je velmi cenná věc, proto je plně respektujeme. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.
 
10. Shrnutí
 
Společnost Helma 365, s.r.o. si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.
 
11. Váš souhlas

V souvislosti s plněním této Smlouvy mohou být poskytnuty Kupujícím osobní údaje Kupujícího nebo jeho zástupce(ů) Prodávajícímu. Prodávající bude v takovém případě zpracovávat osobní údaje za účelem naplnění oprávněného zájmu, kterým je plnění dle Smlouvy. Osobní údaje mohou být v této souvislosti použity marketingovým účelem a pro zasílání obchodních sdělení. Za účelem naplnění oprávněného zájmu (plnění dle Smlouvy) je Prodávající oprávněn osobní údaje zpřístupnit smluvně zavázané třetí osobě (např. přepravce).

Bližší informace o sběru dat a ochraně osobních údajů Prodávajícím je dostupná na: https://www.stil.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

 

 12. Řešení sporů
 
Spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající a kupující se zavazují jakékoliv spory řešit nejprve pokusem o vzájemnou dohodu.
 
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Chcete poradit s výběrem batohu?

Kontaktujte nás: 734 315 971, stil@helma365.eu
v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.