Soutěž o batoh, nebo aktovku dle vlastního výběru

Jak můžete vyhrát?

Do komentáře k aktuálnímu příspěvku se soutěží na facebooku (odkaz na profil zde) nebo instagramu (odkaz na profil zde) vložte obrázek, fotografii, odkaz či text dle aktuálně vyhlášených podmínek soutěže. 

Ze soutěžících náhodně vylosujeme 1 výherce, který si bude moci vybrat batoh, nebo aktovku z naší nabídky skladem: www.stil.cz

Výhra

Batoh, nebo aktovka dle vlastního výběru

Termín

Je vždy uveden u aktuálního příspěvku na facebooku, popř. i instagramu.

PRAVIDLA CELOROČNÍCH SOUTĚŽÍ

1. Soutěže probíhají od 15. 3. 2024 do 31. 12. 2024 dle aktuálně vyhlášených termínů a podmínek na firemní stránce Stil na Facebooku https://www.facebook.com/Stil.cz, popř. i na firemní stránce Stil na Instagramu https://www.instagram.com/batohystil/.

2. Výherce bude vybrán losováním při splnění všech podmínek soutěže. Vybrán bude jeden, nebo více výherců ze všech zúčastněných. Výhra a počet výherců v soutěži je vždy oznámeno v příslušném příspěvku na sociální síti Facebook a popř. Instagram.

3. Podmínkami soutěže je vložit do komentáře k příslušnému příspěvku na facebooku nebo do soukromé zprávy požadovaný obrázek, fotografii, odkaz či text podle aktuálně vyhlášených podmínek soutěže.

4. Výherce bude kontaktován e-mailem nebo přes soukromou zprávu na facebooku a instagramu. Nepovede-li se výherce kontaktovat do 7 pracovních dnů po odeslání informace o výhře, výhra propadá. 

6. Účast v soutěži je dobrovolná a svou účastí vyjadřujete souhlas s pravidly.

7. Eshop si vyhrazuje právo na případnou změnu/doplnění pravidel a zkrácení/prodloužení/zrušení soutěže. 

8. Na výhry ze soutěže se nevztahuje právní nárok, nárok na výhru nelze převést na další osobu. Nelze požadovat místo výher finanční plnění/jiné zboží. Vymáhání výhry soudní cestou není možné. Výhru nelze vyměnit. Výherce vyhrává pouze jeden batoh, nebo aktovku, které jsou skladem na našem eshopu www.stil.cz

 


Pravidla soutěže „Vyhraj batoh“ (dále též „soutěž“) na sociálních sítích Facebook a Instagram

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Helma 365, s.r.o., adresa: Nademlejnská 600/1, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 27111083, DIČ: CZ27111083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 97046, vložka 16840, stil@helma365.eu, tel.: +420 284 842 186 (dále jen „pořadatel“).
 2. Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook a Instagram podle těchto pravidel (dále jen „Pravidla“). Pokud se zapojí do soutěže osoba s doručovací adresou mimo území České republiky, není pořadatel soutěže povinen mu případnou výhru na adresu mimo území České republiky doručovat a tato osoba je povinna výhru vyzvednou v sídle pořadatele nejpozději do 30 dnů od vyzvání, pokud není v těchto Pravidlech výslovně stanoveno jinak.
 3. Datum konání soutěží je od 15. 3. 2024 do 31. 12 2024.
 4. Soutěžní úkoly jsou zveřejněny v době konání soutěže na webových stránkách www.stil.cz a na firemní stránce Pořadatele na Facebooku (https://www.facebook.com/Stil.cz) a popř. i Instagramu (https://www.instagram.com/batohystil).
 5. Soutěž probíhá na sociální síti Facebook, případně i Instagram zároveň.
 6. Soutěžící vkládá obrázek, fotografii, text, či odkaz které chce do soutěže přihlásit, do komentáře k příslušnému příspěvku o soutěži na facebooku, popř. instagramu.
 7. Pořadatel osloví vítěze přes facebook odpovědí na autorův komentář, či zasláním zprávy na sociální síti instagram a požádá o zaslání adresy a popř. o specifikaci vybrané výhry.
 8. Výherce bude vybrán losováním při splnění všech podmínek soutěže. Vybrán bude 1 výherce ze všech zúčastněných. Výhry v soutěži jsou vždy vyhlášeny na firemní stránce Pořadatele na Facebooku (https://www.facebook.com/Stil.cz), popř. na Instagramu (https://www.instagram.com/batohystil).
 9. Pořadatel provede vyhodnocení soutěže nejpozději do 14 pracovních dnů od ukončení soutěže. Vybrané výhry zasílá do 30 pracovních dnů, v případě výher od ostatních partnerů předává do tohoto termínu platné poukázky.
 10. Pokud výherce nepošle Pořadateli údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 11. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, aby jeho jméno a příjmení, tj. jméno a příjmení autora a jeho dílo, které předložil do soutěže, či jeho část, byly zveřejněny na profilech na sociálních sítích Pořadatele, na webových stránkách pořadatele, např.: www.stil.cz, a ve sdělovacích prostředcích a to bez jakékoliv časového omezení.
 12. Soutěžící se zavazuje a je povinen dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na http://www.facebook.com/terms.php, popř. použití sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/478745558852511 a mít účet na Instagramu.
 13. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která je starší 15 let a má doručovací adresu na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se může soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce, který jej povinen na vyžádání pořadateli doložit (v případě výherce nejpozději před předáním výhry).
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo na vyřazení osob, které se k vítězství dostali manipulací, nebo těch, u kterých bude mít podezření, že se soutěže zúčastnili z duplicitních účtů, či z důvodu podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
 15. Soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje a zavazuje se, že jím vložený obsah (text, fotografie, obrázek), je jeho výlučným dílem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl, popř. má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže a dle těchto Pravidel a držitelem všech práv k tomu souvisejících.
 16. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v příslušném komentáři u soutěžního příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím obsahu u soutěžního příspěvku je povinen si účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti s obsahem u soutěžního příspěvku, je odpovědný účastník soutěže.
 17. Vložením obsahu do komentáře u soutěžního příspěvku na facebooku se soutěžící zavazuje a uděluje pořadateli souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím díla nebo jeho částí, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení §12 odst. 1 a 4 autorského zákona) a bezplatnou celosvětovou licenci k užití takového díla v neomezeném rozsahu, včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití třetím osobám v celém rozsahu udělené licence, přičemž však pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Za případné užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. Pokud soutěžící vloží jakékoliv autorské dílo do soutěže, jedná se z jeho strany o návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ust. § 2358 a násl., přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem do soutěže, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, představuje souhlas soutěžícího s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy.
 18. Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito Pravidly a výherci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 19. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 20. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže po dobu 1 roku od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele. Soutěžící má právo na přístup k údajům, právo požádat o provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho soukromých údajů a další práva uvedená v kompletním dokumentu o sběru dat a ochraně osobních údajů, dostupného na této adrese: https://www.stil.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju
 21. Soutěž a vztahy mezi účastníky a provozovatelem se řídí právním řádem České republiky s výjimkou předchozího odstavce, který se řídí právním řádem Slovenské republiky.
 22. Pořadatel je oprávněn v případech hodných zvláštního zřetele změnit pravidla (a to zejména v případě změny obecně závazných přepisů v průběhu konání soutěže), podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže. Pořadatel je oprávněn soutěž zrušit, pokud dojde ke zneužití příspěvku se soutěží. Tato změna nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách www.stil.cz.
 23. Tato soutěž není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná ani asociovaná s Facebookem a Instagramem. Účastí v soutěži berete na vědomí, že poskytujete informace pořadateli a nikoliv Facebooku a Instagramu.

Dne 1. 3. 2024

 

Chcete poradit s výběrem batohu?

Kontaktujte nás: 734 315 971, stil@helma365.eu
v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.